Bartosz Juraszek

Regulamin

REGULAMIN PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ

BARTOSZ JURASZEK FIZJOTERAPIA MANUALNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza praktyka zawodowa, zwana dalej „Gabinetem Fizjoterapii” prowadzona jest przez: BARTOSZ JURASZEK; BARTOSZ JURASZEK FIZJOTERAPIA MANUALNA.
 2. Dane rejestrowe Gabinetu Fizjoterapii to: BARTOSZ JURASZEK, BARTOSZ JURASZEK FIZJOTERAPIA MANUALNA, OSIEDLE JASNE 6F/8, 58-200 DZIERŻONIÓW, NIP 8822089958, REGON 363082608
 3. Gabinet Fizjoterapii prowadzi działalność leczniczą m.in. w oparciu o:
  a) przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  b) przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
  c) przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  d) wpis nr 000000211271 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
  e) a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 4. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez Gabinet Fizjoterapii mieści się: OSIEDLE KOLOROWE 20, 58-200 DZIERŻONIÓW.

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Celem działalności Gabinetu Fizjoterapii jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 2. Zadaniem Gabinetu Fizjoterapii jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym w szczególności:
  a) KINEZYTERAPIA;
  b) FIZYKOTERAPIA;
  c) FIZJOTERAPIA NARZĄDU RUCHU, APARATU ŻUCIA Z WYKORZYSTANIEM METOD SPECJALNYCH;
  d) INDYWIDUALNE WYKONANIE WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH ICB/VASYLI MEDICAL.

III. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 1. W ramach działalności Gabinetu Fizjoterapii udzielane będą ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w fizjoterapii.
 2. Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach Gabinetu Fizjoterapii wskazanych w pkt I. ust. 4.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. W Gabinecie Fizjoterapii przyjmowani są pacjenci, którzy dokonali uprzedniej rejestracji (rejestracja telefoniczna, on-line, za pośrednictwem portali internetowych).
 2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę pacjent poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz ogólnego rodzaj schorzenia/problemu który występuje. Pacjent zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty.
 3. Przed rozpoczęciem wizyty w Gabinecie Fizjoterapii, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Pacjent poproszony będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury.
 4. W Gabinecie Fizjoterapii znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, Pacjent poproszony zostanie o poczekanie na umówioną wizytę.
 5. W przypadku pierwszej wizyty Gabinet Fizjoterapii poprosi Pacjenta o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niego kartę pacjenta (dokumentacja medyczna), udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń.
 6. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.
 7. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Gabinet Fizjoterapii jest uprawniony do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Gabinet Fizjoterapii prowadzi dokumentacje medyczną wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. Gabinet fizjoterapii nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (załącznik do maila).
 3. Gabinet fizjoterapii nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie papierowej.

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Gabinet Fizjoterapii nie wykonuje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (NFZ, etc.)
 2. Z tytułu udzielanych przez Gabinet Fizjoterapii świadczeń zdrowotnych pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w załączniku do Regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych ustaw.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia wpisania rozpoczęcia działalności przez Gabinet Fizjoterapii, nie wcześniej jednak niż od dnia wpisania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Dzierżoniów, dnia 02.01.2022 r.

CENNIK ŚWIADCZEŃ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

Ustala się następującą wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne:

 1. Fizjoterapia – 150 zł
 2. Indywidualne wkładki ortopedyczne ICB:
  – dorośli – 400
  – dzieci – 350 zł (do rozmiaru 35)